Algemene voorwaarden

1. DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
opdrachtgever: degene die, handelt in uitoefening van diens beroep of bedrijf, opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt;
opdrachtnemer: SNAPCONNECT, die op basis van deze algemene voorwaarden in opdracht van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert;
offerte: het schriftelijk en/of elektronisch aanbod van SNAPCONNECT om tegen een bepaalde prijs werkzaamheden te verrichten;
overeenkomst: de overeenkomst die wordt aangegaan tussen de opdrachtgever en SNAPCONNECT, waarbij wordt overeengekomen dat werkzaamheden zullen worden verricht door of namens SNAPCONNECT ten behoeve van de opdrachtgever, tegen betaling van een overeengekomen bedrag.

2. TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en opdrachten aan SNAPCONNECT ten behoeve van haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Door het sluiten van een overeenkomst erkent de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te aanvaarden. De toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden sluit de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit.

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
De offertes van SNAPCONNECT zijn twee maanden geldig, tenzij in de offerte anders is vermeld. Zolang de offerte niet tot een overeenkomst heeft geleid, behoudt SNAPCONNECT zich het recht voor de capaciteit elders in te zetten. Wanneer SNAPCONNECT van dit recht gebruikmaakt, wordt de mogelijke opdrachtgever hiervan binnen twee werkdagen in kennis gesteld. Indien een offerte door de opdrachtgever is aanvaard behoudt SNAPCONNECT zich het recht voor het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van het aanvaarde aanbod te herroepen.
Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever tot de offertedatum aan SNAPCONNECT is verstrekt. Deze informatie bevat onder meer het doel, het aantal uren van de fotogra(a)f(en), aantal polaroids, aantal fotoframes (drukwerk), vormgeving en overige zaken.
De opdrachtgever staat ervoor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdracht essentiële c.q. relevante informatie aan SNAPCONNECT is verstrekt. SNAPCONNECT is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid en de volledigheid van door de opdrachtgever verstrekte informatie en het gebruik daarvan.

De in een offerte vermelde tarieven zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij SNAPCONNECT anders vermeldt.

De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever de door SNAPCONNECT uitgebrachte offerte schriftelijk heeft aanvaard of wanneer SNAPCONNECT een mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever heeft bevestigd. Indien de offerte niet op enige wijze door de opdrachtgever wordt bevestigd en SNAPCONNECT met instemming van de opdrachtgever toch tot uitvoering van de opdracht overgaat, dan zal de inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

De overeenkomst wordt na ommekomst van de overeengekomen looptijd van rechtswege beëindigd, tenzij partijen uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk een verlenging overeenkomen.
Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. SNAPCONNECT is gerechtigd om voor aanvang van de werkzaamheden voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen.

Mondelinge toezeggingen verbinden SNAPCONNECT pas nadat zij deze toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
SNAPCONNECT kan niet aan een offerte worden gehouden wanneer de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan op een kennelijke vergissing of verschrijving berust.
Een samengestelde offerte of aanbieding van meerdere producten of diensten verplicht SNAPCONNECT niet tot het verrichten van een deel van de overeengekomen prestatie tegen een deel van de prijs.
SNAPCONNECT heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
SNAPCONNECT zal zich inspannen om de opdracht op vakbekwame wijze en naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. De reikwijdte van deze verplichting is echter mede afhankelijk van de mate van inbreng/inzet van opdrachtgever en de door opdrachtgever aangeleverde relevante informatie.

Opdrachtgever aanvaardt dat er geen garanties worden gegeven met betrekking tot het met de opdracht nagestreefde doel of het door hem beoogde resultaat.
Als bij de aanvaarding en de uitvoering van de opdracht er zich feiten of omstandigheden voordoen die de voortgang van de opdracht of het resultaat daarvan negatief (kunnen) beïnvloeden, zal de partij bij wie dit speelt de andere partij hiervan onmiddellijk in kennis stellen.
De opdrachtgever zorgt ervoor dat SNAPCONNECT tijdig bezit krijgt van alle relevante en noodzakelijke informatie, documenten en gegevens die SNAPCONNECT nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht en dat de bij uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers of hulppersonen van de opdrachtgever in voldoende mate beschikbaar en inzetbaar zijn. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van werknemers van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van SNAPCONNECT betrokken (zullen) zijn.
Een eventueel tekortschieten van derden kan slechts aan SNAPCONNECT worden toegerekend, indien SNAPCONNECT bij de keuze van deze derden niet zorgvuldig is geweest.

Ingeval de opdrachtgever of namens haar c.q. in haar opdracht een derde, aan SNAPCONNECT elektronische materialen zendt, is opdrachtgever aansprakelijk voor gebreken in deze aanlevering.
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door SNAPCONNECT geschiedt uitsluitend in onderling overleg. In geval bij de uitvoering van een opdracht gebruik gemaakt wordt van derden, leveranciers en/of door de opdrachtgever ingeschakelde derden, dan is SNAPCONNECT gerechtigd om de extra kosten, waaronder uren aan de opdrachtgever door te berekenen.

SNAPCONNECT kan in overleg met de opdrachtgever de bemensing van de overeenkomst wijzigen, indien zij meent dat dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden niet verminderen, alsmede de continuïteit van de overeenkomst ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van de bemensing kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met SNAPCONNECT plaatsvinden.
SNAPCONNECT heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de daardoor ontstane (meer)kosten volgens de gebruikelijke tarieven van SNAPCONNECT aan de opdrachtgever in rekening te brengen als de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke informatie afkomstig van de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken voor SNAPCONNECT beschikbaar is of als de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet.
Als door SNAPCONNECT in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
Hoewel SNAPCONNECT een verzoek van de opdrachtgever om met wijziging of aanvulling van de opdracht in te stemmen steeds welwillend zal overwegen is zij tot een dergelijke wijziging, aanvulling of instemming op geen enkele wijze verplicht. Wijziging, aanvulling of instemming is slechts geldig wanneer dit schriftelijk door SNAPCONNECT is bevestigd.
Wanneer SNAPCONNECT instemt met wijziging of aanvulling van de opdracht kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering. Opdrachtgever zal daarover vooraf worden geïnformeerd en de gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, zal SNAPCONNECT in goede harmonie met de opdrachtgever naar een oplossing zoeken, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van de (inhoud van de) oorspronkelijke opdracht.

De opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van de opdracht (bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak) of omstandigheden aan de zijde van SNAPCONNECT de afgesproken planning kunnen beïnvloeden.
Het niet onmiddellijk uitvoeren van een gewijzigde opdracht of het vanwege omstandigheden niet halen van de planning levert geen wanprestatie van SNAPCONNECT op en is voor de opdrachtgever geen reden om de overeenkomst te annuleren, op te zeggen of te ontbinden.

6. HONORARIUM EN KOSTEN
Voor de uitvoering van de overeenkomst is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium verschuldigd aan SNAPCONNECT.
Per opdracht worden de kosten van de gemaakte polaroidfoto’s per cassette à 10 stuks bij de klant in rekening gebracht.
Alle door SNAPCONNECT gemaakte kosten verband houdend met de uitvoering van de overeenkomst zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Het is SNAPCONNECT toegestaan om tot verhoging van de overeengekomen prijs over te gaan als de verhoging van deze prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de overeenkomst om die reden op te zeggen of te ontbinden. Bij een verhoging van meer dan 10% zullen partijen in overleg treden.

7. BETALING
Het honorarium alsmede de kosten worden tweewekelijks (achteraf) in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door SNAPCONNECT.
Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na declaratiedatum. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na declaratiedatum betaald heeft, wordt de opdrachtgever van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. Opdrachtgever is over het openstaande bedrag dan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever na aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen dan komen alle door SNAPCONNECT gemaakte werkelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij SNAPCONNECT ervoor kiest deze kosten forfaitair te bepalen op 15% van het te vorderen bedrag.
Een betaling strekt in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde kosten en rente en daarna pas in mindering op de hoofdsom.
De opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening met het door hem aan SNAPCONNECT verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Bezwaren tegen een factuur dienen binnen tien dagen na factuurdatum te worden gemeld.

SNAPCONNECT heeft het recht om, voordat zij verplichtingen van haar kant nakomt, volledige betaling en/of afdoende zekerheid voor de nakoming door de opdrachtgever te verlangen.
SNAPCONNECT is bevoegd al haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, waaronder afgifte van schriftelijke bescheiden of andere zaken, tot het moment dat de opdrachtgever alle opeisbare vorderingen heeft voldaan.
Indien de overeenkomst is aangegaan met meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van SNAPCONNECT daartoe aanleiding geeft, is SNAPCONNECT gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door SNAPCONNECT te bepalen vorm en/of een voorschot betaalt. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is SNAPCONNECT gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan SNAPCONNECT uit welken hoofde dan ook is verschuldigd direct opeisbaar.

8. DUUR, PLANNING EN BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
SNAPCONNECT zal zich inspannen om de opdracht binnen de afgesproken planning uit te voeren. Deze planning en de daarin opgenomen (deel-)termijnen kunnen echter nooit als fatale termijnen worden aangemerkt.
Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van SNAPCONNECT, geeft overschrijding van de planning en de daarin opgenomen (deel-) termijnen aan de opdrachtgever niet het recht om tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de opdracht over te gaan. Evenmin bestaat dan recht op vergoeding van enige door de opdrachtgever als gevolg van de overschrijding geleden schade.
De opdrachtgever erkent dat de duur en de planning van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei onvoorziene factoren, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit van de door de opdrachtgever in het kader van de opdracht verstrekte informatie en de (mate van) beschikbaarheid en inzet van de bij de opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever en SNAPCONNECT.
SNAPCONNECT en de opdrachtgever hebben het recht de opdracht tussentijds schriftelijk op te zeggen, met een opzegtermijn van één kalendermaand, als één van de partijen daarbij aantoont dat de uitvoering van de oorspronkelijk overeengekomen opdracht en eventuele aanvullende opdrachten als gevolg van gewichtige redenen aanzienlijk bemoeilijkt of onmogelijk wordt en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet gevergd kan worden.

Mocht SNAPCONNECT tot opschorting of ontbinding overgaan, dan is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor eventueel zullen ontstaan.

Indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is het SNAPCONNECT toegestaan de overeenkomst onmiddellijk en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De opdrachtgever is alsdan, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht. Deze schadeloosstelling zal bestaan uit het voldoen van de gehele c.q. nog resterende opdrachtsom.
Indien een opdracht aan SNAPCONNECT is verstrekt, maar deze vóór de start daarvan door opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt afgezegd heeft SNAPCONNECT recht op de volgende compensatie:
tot 8 kalenderdagen voor de geplande start: 100% van de overeengekomen prijs
15 tot 9 kalenderdagen voor de geplande start: 75% van de overeengekomen prijs
30 tot 16 kalenderdagen voor de geplande start: 50% van de overeengekomen prijs
31 tot 60 kalenderdagen voor de geplande start: 25% van de overeengekomen prijs
meer dan 61 kalenderdagen voor de geplande start: 10% van de overeengekomen prijs.
SNAPCONNECT heeft het recht een opdracht tot twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering te annuleren, zonder terugbetaling van eventueel reeds van de opdrachtgever aan SNAPCONNECT betaalde gelden. Buiten terugbetaling als voornoemd, zal SNAPCONNECT nooit schadeplichtig zijn richting de opdrachtgever. Annulering door SNAPCONNECT korter dan twee weken voor de overeengekomen datum van uitvoering is, onder dezelfde voorwaarden, toegestaan in geval de door SNAPCONNECT ingeschakelde derden verhinderd zijn om gezondheidsredenen of vanwege ernstige ziekte of overlijden van een familielid of relatie.
Aan zowel SNAPCONNECT als de opdrachtgever is het toegestaan de opdracht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ten aanzien van de andere partij (a) een verzoek tot faillissement is ingediend, (b) surséance van betaling is aangevraagd, (c) liquidatie of staking van de onderneming plaats heeft of (d) op een omvangrijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd. SNAPCONNECT is in geval van ontbinding tegenover de opdrachtgever nooit tot enige restitutie van al ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.
SNAPCONNECT is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden wanneer opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt of wanneer SNAPCONNECT feiten en/of omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever deze verplichtingen niet zal nakomen.
SNAPCONNECT is bevoegd haar werkzaamheden te beëindigen en/of de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of wanneer het omstandigheden betreft die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van SNAPCONNECT kan worden gevraagd.
Als SNAPCONNECT overgaat tot opschorting, beëindiging of ontbinding is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten aan opdrachtgever.
Als de overeenkomst wordt ontbonden, hetzij door SNAPCONNECT, hetzij door opdrachtgever, dan zijn de dan bestaande en eventueel nog te ontstane vorderingen van SNAPCONNECT op opdrachtgever onmiddellijk en in zijn geheel opeisbaar.
Annulering of tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever is mogelijk, maar dit laat onverlet dat de opdrachtgever de gehele overeengekomen prijs verschuldigd is, tenzij partijen hierover andere afspraken maken. Deze afspraken dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

9. OVERMACHT
Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop SNAPCONNECT geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
SNAPCONNECT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, noch krachtens een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
SNAPCONNECT kan gedurende de periode dat overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
Voor zover SNAPCONNECT ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze gedeeltelijk zou kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SNAPCONNECT gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.

10. INTELLECTUEEL EIGENDOM
Drukwerken, foto’s en andere materialen die zijn gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst zijn en blijven eigendom van SNAPCONNECT. Openbaarmaking kan alleen geschieden met toestemming van SNAPCONNECT. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht de stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de overeenkomst. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

11. Vertrouwelijkheid
SNAPCONNECT en de opdrachtgever zorgen ervoor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens (in welke vorm dan ook) waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien dat door een partij als zodanig is aangegeven.
In geval van het niet tot stand komen van een opdracht of na beëindiging van de opdracht, om welke reden dan ook, blijft deze geheimhoudingsplicht in stand.
Wanneer SNAPCONNECT op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, is SNAPCONNECT niet gehouden tot schadevergoeding als gevolg van deze informatieverstrekking en is opdrachtgever niet gerechtigd tot opzegging of ontbinding van de opdracht op grond van deze informatieverstrekking.

Wanneer opdrachtgever in strijd handelt met het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde verbeurt opdrachtgever, ongeacht of de overtreding aan opdrachtgever kan worden toegerekend, zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van SNAPCONNECT een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van € 500,- voor elke dag dat die overtreding voortduurt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van enige vorm van schade en onverminderd de overige rechten van SNAPCONNECT, waaronder haar recht om in plaats van de boete schadevergoeding te vorderen.

12. Aansprakelijkheid
Wanneer SNAPCONNECT aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. De bepalingen in dit artikel gelden tevens voor het geval SNAPCONNECT aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door SNAPCONNECT bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
SNAPCONNECT is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SNAPCONNECT is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
SNAPCONNECT is nimmer aansprakelijk voor niet behaalde resultaten. SNAPCONNECT is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitvoeren van de overeenkomst.
SNAPCONNECT is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van de opdrachtgever en/of door personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
SNAPCONNECT is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, annulering of ontbinding door SNAPCONNECT.
SNAPCONNECT is uitsluitend aansprakelijk voor directe, materiële schade. Hieronder wordt verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe materiële schade.
SNAPCONNECT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, geestelijke schade, gemiste besparingen en dergelijke. Voormelde opsomming van indirecte schade is niet limitatief.
Aansprakelijkheid van SNAPCONNECT als gevolg van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, ontstaat slechts indien de opdrachtgever SNAPCONNECT direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming bepaalt, en SNAPCONNECT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
De aansprakelijkheid van SNAPCONNECT is steeds beperkt tot maximaal de opdrachtsom of, indien voor de opdracht geen exacte prijs is bepaald, tot het bedrag van de vermoedelijke prijs. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één jaar wordt de prijs gesteld op het totaal aan vergoedingen voor één jaar.

In geen geval zal de schadevergoeding echter meer bedragen dan de door de verzekeraar van SNAPCONNECT gedane uitkering, vermeerderd met het eigen risico van SNAPCONNECT onder deze verzekering, met een maximum van € 15.000,-.
Voorwaarde voor het ontstaan van een recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk zeven dagen na het ontstaan of ontdekking daarvan, schriftelijk bij SNAPCONNECT meldt.
Elke aansprakelijkheid van SNAPCONNECT jegens de opdrachtgever en/of personen die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is, op welke grond dan ook, verjaart door verloop van zes maanden vanaf de dag waarop de opdracht door afronding, ontbinding of opzegging is geëindigd. Deze termijn is tevens een vervaltermijn.
De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SNAPCONNECT.

Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens SNAPCONNECT gehouden is, dan is opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van SNAPCONNECT daardoor direct of indirect ontstaan.
De opdrachtgever vrijwaart SNAPCONNECT en haar medewerkers en hulppersonen voor aanspraken van derden.
De opdrachtgever vrijwaart SNAPCONNECT voor alle aanspraken en schade van SNAPCONNECT en/of door haar ingezette hulppersonen die in verband met de uitvoering van de opdracht wordt geleden en die het gevolg is van het handelen of het nalaten van de opdrachtgever of van onveilige situaties in het bedrijf of de organisatie van opdrachtgever.
Wanneer SNAPCONNECT door een derde mocht worden aangesproken in verband met schade, dan is de opdrachtgever gehouden op eigen kosten SNAPCONNECT zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat in dat geval redelijkerwijs van opdrachtgever verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen dan is SNAPCONNECT, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. De kosten en schade aan de zijde van SNAPCONNECT daardoor ontstaan komen voor rekening en risico van opdrachtgever.
SNAPCONNECT kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
een gebeurtenis, die in feite buiten de macht van SNAPCONNECT ligt en daarom niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven;
enige daad of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn of haar ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld.

SNAPCONNECT is nooit aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de opdrachtgever het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
SNAPCONNECT is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever of een derde lijdt als gevolg van de toepassing of het gebruik van de producten en/of de resultaten van de werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart SNAPCONNECT voor alle in dit artikel bedoelde schade.
Materiële schade en alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- en software als gevolg van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan SNAPCONNECT nimmer worden aangerekend.

13. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
SNAPCONNECT respecteert de privacy van haar klanten en draagt er zorg voor dat (persoonlijke) informatie die de opdrachtgever aan SNAPCONNECT verstrekt vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de vigerende regelgeving wordt verwerkt.
Alle door SNAPCONNECT gemaakte foto’s worden, in overleg met de opdrachtgever, aan de bezoekers ter beschikking gesteld.
Het staat de geportretteerde vrij om de door SNAPCONNECT gemaakte foto’s te gebruiken voor eigen doeleinden. Indien meerdere geportretteerden op de gemaakte foto’s zichtbaar zijn, dient er voorafgaande aan de publicatie van de foto toestemming aan geportretteerde te worden gevraagd.

Alle door SNAPCONNECT gemaakte foto’s die in bezit blijven van SNAPCONNECT worden na overleg met de opdrachtgever vernietigd.
SNAPCONNECT behoudt zich het recht voor foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden. Publicatie van foto’s ten behoeve van promotiedoeleinden vindt enkel en alleen plaats in overleg met de geportretteerde(n).

14. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SNAPCONNECT partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook wanneer aan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien opdrachtgever of een bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. In dit laatste geval is opdrachtgever en/of die partij verplicht in Nederland domicilie te kiezen. Bij gebreke van een dergelijke domiciliekeuze wordt de wederpartij geacht domicilie te hebben gekozen bij SNAPCONNECT. Als er geschillen zouden ontstaan naar aanleiding van de offerte of opdracht, dan wel van overeenkomsten die daaruit voortvloeien of daarvan het gevolg zijn, zullen partijen trachten deze in eerste instantie in goed overleg op te lossen, al dan niet met behulp van een onafhankelijke derde.
Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Haag. De rechter kan pas worden benaderd als een geschil niet is opgelost binnen drie weken na het ontstaan daarvan. In spoedeisende kwesties hoeft deze termijn niet in acht te worden genomen.

Datum: 1 augustus 2018